Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Dziekan
Kod: 134502
Liczba odwiedzin: 2630
Synteza: Kieruje działalnością wydziału uczelni, reprezentuje wydział na zewnątrz, oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z działalnością wydziału, niezastrzeżonych dla innych organów uczelni; pełni funkcję przełożonego pracowników, studentów i doktorantów wydziału.
Zadania zawodowe:
 • kierowanie działalnością wydziału uczelni, w tym sprawami naukowymi, wychowawczymi, administracyjnymi i gospodarczymi wydziału;
 • opracowanie strategii wydziału zgodnej ze strategią rozwoju uczelni;
 • zarządzanie jakością kształcenia i badań naukowych na wydziale;
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością dydaktyczną, badawczą i administracyjną wydziału;
 • zapewnienie realizacji uchwał rady wydziału;
 • określanie zakresu obowiązków prodziekanów oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału;
 • ustalanie szczegółowego planu zajęć prowadzonych na wydziale i dokonywanie rozdziału zajęć dydaktycznych między jednostki organizacyjne wydziału;
 • realizowanie polityki personalnej wydziału, w tym w zakresie zatrudniania pracowników naukowych;
 • powoływanie komisji dziekańskich;
 • występowanie do właściwego ministra o środki na badania naukowe prowadzone przez wydział;
 • zapewnienie organizacji toku studiów zgodnie z przepisami określonymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym;
 • wydawanie decyzji w sprawach studenckich i doktoranckich na zasadach określonych w regulaminie studiów i w regulaminie studiów doktoranckich;
 • powoływanie i sprawowanie nadzoru nad komisjami stypendialnymi oraz przyznawanie studentom świadczeń pomocy materialnej (o ile uprawnienie to nie zostało przekazane komisjom stypendialnym);
 • powoływanie komisji rekrutacyjnych (o ile statut danej uczelni tak stanowi);
 • decydowanie w sprawach mienia i kierowanie gospodarką finansową wydziału w zakresie ustalonym przez Rektora;
 • reprezentowanie wydziału uczelni na zewnątrz;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • ustalanie wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia;
 • podejmowanie decyzji dotyczących współdziałania w sprawach dydaktycznych z innymi wydziałami oraz pozawydziałowymi jednostkami organizacyjnymi.

partners

shortcut-links

 go-to-top