Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik działu w instytucjach pomocy społecznej
Kod: 134403
Liczba odwiedzin: 2521
Synteza: Kieruje działem w instytucjach pomocy społecznej zgodnie z wytycznymi przełożonych; koordynuje pracę podległego działu z kierownikami innych jednostek organizacyjnych instytucji pomocy społecznej; planuje, nadzoruje i koordynuje zakup, rozwój, utrzymanie i użytkowanie wyposażenia niezbędnego do zapewnienia ciągłości pracy działu.
Zadania zawodowe:
 • kierowanie pracą działu w instytucji pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi i poleceniami przełożonych;
 • opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie procedur operacyjnych i administracyjnych oraz strategii i standardów pracy pracowników;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakres pomocy społecznej i wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych;
 • nadzorowanie, w ramach pracy działu spraw związanych ze świadczeniami rodzinnymi realizowanymi w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego;
 • zarządzanie pracą pracowników działu, w tym: nadzorowanie przebiegu rekrutacji, ustalanie zakresów obowiązków i odpowiedzialności dla pracowników, kontrolowanie efektów pracy, zapewnianie szkoleń dla pracowników oraz dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników;
 • kontrolowanie wydatków i zapewnianie efektywnego wykorzystywania zasobów finansowych, zwłaszcza w zakresie zasobów finansowych przeznaczonych na świadczenie usług w zakresie zadań działu;
 • kontrolowanie działań administracyjnych, takich jak: planowanie budżetu, przygotowywanie sprawozdań, dokonywanie wydatków na zaopatrzenie, wyposażenie i usługi;
 • współpraca z dostawcami usług zdrowotnych i opieki socjalnej, zarządami, organami finansującymi itp. w celu ustalenia i koordynacji obszarów współpracy w zakresie świadczonych usług pomocy społecznej;
 • sporządzanie projektów umów z dostawcami i wykonawcami usług (na przykład porządkowych itp.) na rzecz działu oraz nadzorowanie i kontrolowanie ich realizacji;
 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej oraz sprawozdań rzeczowo-finansowych;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bhp oraz stosowanie przepisów prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • branie udziału w opracowaniu oceny zasobów pomocy społecznej na terenie działania ośrodka;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami w zakresie realizowanych zadań;
 • współdziałanie w opracowywaniu i realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie działania ośrodka;
 • prowadzenie szkoleń pracowników.

partners

shortcut-links

 go-to-top