Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik domu pomocy społecznej
Kod: 134402
Liczba odwiedzin: 2493
Synteza:
Kierownik domu pomocy społecznej planuje, nadzoruje i koordynuje usługi dla osób w nim przebywających według obowiązującego standardu.
Kierownik domu pomocy społecznej opracowuje, wdraża i monitoruje procedury, strategie i standardy usług w celu zapewnienia właściwych warunków bytowych, usług opiekuńczych i wspomagających, jak również poczucia bezpieczeństwa, intymności i prywatności mieszkańców. Koordynuje działania administracyjne w zakresie: planowania budżetu i zarządzania finansami, zapewnienia właściwych warunków eksploatacji bazy technicznej, czuwania nad właściwym obiegiem dokumentów i informacji, kontrolowania jakości wykonania przydzielonych zadań, prowadzenia odpowiedniej polityki kadrowej zgodnej z kwalifikacjami i predyspozycjami psychofizycznymi pracowników. Samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi całkowitą odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenia, dostosowując bieżącą działalność domu do obowiązujących przepisów i potrzeb mieszkańców. Zadaniem kierownika domu pomocy społecznej jest też współpraca z zewnętrznymi partnerami i tworzenie pozytywnego wizerunku domu.
Zadania zawodowe:
  • nadzorowanie przestrzegania przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska i systemu HACCP w domu opieki społecznej;
  • kierowanie i zarządzanie usługami oraz infrastrukturą domu opieki społecznej;
  • zarządzanie zasobami ludzkimi;
  • planowanie i kontrolowanie wydatków budżetowych oraz efektywności wykorzystania zasobów domu;
  • ustalanie zakresu zadań i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy;
  • rekrutowanie i zatrudnianie pracowników oraz organizowanie szkoleń;
  • nadzorowanie i ocenianie efektywności pracy pracowników;
  • katalogowanie usług opiekuńczych dla mieszkańców domu;
  • monitorowanie i ocenianie zasobów przeznaczonych na świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia mieszkańcom potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających;
  • nadzorowanie prawidłowej współpracy z otoczeniem zewnętrznym domu.
Do podjęcia pracy w zawodzie kierownika domu pomocy społecznej (w jednostkach samorządu terytorialnego) preferowane jest wykształcenie wyższe drugiego stopnia, co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacja w zakresie organizacji pomocy społecznej lub studia podyplomowe uwzględniające minimum programowe specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.
Dodatkowe zadania zawodowe:
.

partners

shortcut-links

 go-to-top