Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik podmiotu leczniczego
Kod: 134204
Liczba odwiedzin: 2844
Synteza: Planuje, organizuje i nadzoruje pracę podmiotu leczniczego (m.in. szpitala, zakładu leczniczego, instytutu badawczego, zakładu opiekuńczo-leczniczego itp.); ustala wewnętrzny regulamin organizacyjny; odpowiada za prowadzenie właściwej polityki kadrowej; nadzoruje przestrzeganie przepisów prawa w podmiocie leczniczym, w szczególności w zakresie przestrzeganie praw pacjenta; zarządza finansami podmiotu leczniczego i odpowiada za sprawozdawczość w tym zakresie.
Zadania zawodowe:
 • planowanie pracy oraz organizowanie i kierowanie realizacją zadań podmiotu leczniczego;
 • ustalenie planu finansowego dla podmiotu leczniczego oraz opracowywanie na tej podstawie budżetu podmiotu leczniczego i planu przepływów pieniężnych;
 • przekazywanie raz na kwartał Państwowej Inspekcji Pracy oraz samorządom zawodów medycznych informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych;
 • ustalanie regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego określającego sposoby i warunki udzielania świadczeń, w tym m.in. w zakresie: struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego, rodzaju wykonywanej działalności leczniczej, zakresu udzielanych świadczeń, miejsca udzielanych świadczeń, sposobu kierowania jednostkami i komórkami organizacyjnymi podmiotu leczniczego itp.;
 • ustalanie zasad polityki kadrowej w podmiocie leczniczym, w tym ustalanie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek (liczby etatów pielęgniarskich) oraz zapewnianie właściwej obsady personelu medycznego i pomocniczego;
 • planowanie i zapewnianie szkoleń oraz stwarzanie warunków rozwoju zawodowego pracowników podmiotu leczniczego, w szczególności personelu medycznego;
 • zapewnianie funkcjonowania skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w podmiocie leczniczym;
 • zawieranie umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej określonych w przepisach regulujących wymagania dla podmiotu leczniczego m.in. w zakresie spowodowanych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą uszczerbków na zdrowiu pacjentów;
 • nawiązywanie i koordynowanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym: uczelniami medycznymi, podmiotami leczniczymi, dostawcami leków i materiałów medycznych, podmiotami świadczącymi usługi na rzecz podmiotów leczniczych (m.in.: usługi porządkowe, serwisowe i ochrony), Narodowym Funduszem Zdrowia, ubezpieczycielami, firmami farmaceutycznymi itp.;
 • dbanie o przestrzeganie praw pacjenta przebywającego na terenie podmiotu leczniczego;
 • reprezentowanie podmiotu leczniczego na zewnątrz;
 • zapewnianie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • prowadzenie działalności dydaktycznej;
 • udzielanie świadczeń medycznych w przypadku wykonywania dodatkowo zawodu medycznego;
 • uczestniczenie w konferencjach i sympozjach związanych ze specjalizacją lekarską (jeżeli wykonuje zawód medyczny) lub związanych z zarządzaniem w służbie zdrowia;
 • nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z innymi podmiotami leczniczymi.

partners

shortcut-links

 go-to-top