Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego
Kod: 134202
Liczba odwiedzin: 2591
Synteza: Planuje, organizuje i nadzoruje pracę komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego (na przykład: gabinetu medycyny szkolnej, gabinetu medycyny pracy, gabinetu stomatologicznego itp.); zarządza podległym personelem; odpowiada za efektywne funkcjonowanie komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego; zarządza finansami komórki organizacyjnej i odpowiada za sprawozdawczość w tym zakresie.
Zadania zawodowe:
 • planowanie pracy komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego i kierowanie realizacją jej zadań zgodnie ze strategią podmiotu leczniczego w ramach założonego budżetu;
 • analizowanie realizacji zadań komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego pod kątem wykonania planów i oceny kosztów działalności;
 • bieżące nadzorowanie przestrzegania regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego, zwłaszcza w zakresie sposobów i warunków udzielania świadczeń medycznych;
 • realizowanie polityki kadrowej komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego, w tym zatrudnianie personelu medycznego i pomocniczego, prowadzenie ewidencji czasu pracy podległych pracowników oraz kontrolowanie ważności uprawnień personelu medycznego;
 • opracowywanie szczegółowych zakresów obowiązków i grafików pracy dla podległych pracowników, kontrolowanie efektów ich pracy oraz ocenianie pracowników;
 • planowanie i zapewnianie szkoleń oraz stwarzanie warunków rozwoju zawodowego pracowników komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego, w szczególności personelu medycznego;
 • zapewnianie właściwego pobierania, wydawania i zdawania wszelkich leków, środków i materiałów medycznych, sprzętu i wyposażenia medycznego itp. oraz rozliczania się z nich zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie zasadami i przepisami;
 • inicjowanie zmian organizacyjnych mających na celu usprawnianie działania podległej komórki organizacyjnej;
 • koordynowanie współpracy podległej komórki z innymi komórkami podmiotu leczniczego w zakresie wspólnych zadań w obszarze realizacji świadczeń medycznych i przejmowania pacjentów;
 • nadzorowanie prawidłowego, zgodnego z przepisami, przygotowywania, przetwarzania, archiwizowania i obiegu dokumentów, w szczególności dokumentacji medycznej pacjentów;
 • zapewnianie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • prowadzenie działalności dydaktycznej;
 • koordynowanie współpracy z firmami farmaceutycznymi w zakresie badań klinicznych;
 • udzielanie świadczeń medycznych w przypadku wykonywania dodatkowo zawodu medycznego;
 • uczestniczenie w konferencjach i sympozjach związanych ze specjalizacją lekarską (jeżeli wykonuje zawód medyczny) lub związanych z zarządzaniem w służbie zdrowia.

partners

shortcut-links

 go-to-top