Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik hospicjum
Kod: 134201
Liczba odwiedzin: 2023
Synteza: Planuje, organizuje i nadzoruje pracę hospicjum; ustala wewnętrzny regulamin organizacyjny; odpowiada za prowadzenie właściwej polityki kadrowej; nadzoruje przestrzeganie przepisów prawa w hospicjum, w szczególności przestrzeganie praw pacjenta.
Zadania zawodowe:
 • ustalanie regulaminu organizacyjnego hospicjum i wydawanie zarządzeń regulujących pracę hospicjum;
 • określanie zadań hospicjum, kierowanie ich realizacją oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością hospicjum;
 • określanie organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych hospicjum;
 • opracowywanie i realizowanie planów inwestycyjnych oraz planów finansowo-rzeczowych hospicjum;
 • ustalanie i realizowanie zasad polityki kadrowej, w tym: zatrudnianie, zwalnianie, motywowanie i kontrolowanie efektów pracy pracowników hospicjum;
 • zapewnianie warunków do rozwoju zawodowego pracowników hospicjum, w tym kierowanie personelu medycznego na specjalistyczne szkolenia;
 • zawieranie umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wobec pacjentów hospicjum;
 • zapewnienie przestrzegania praw pacjenta na terenie hospicjum;
 • nawiązywanie współpracy z organem założycielskim, organami jednostek samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań statutowych hospicjum;
 • zawieranie umowy z instytucjami finansującymi świadczenia medyczne i innymi podmiotami o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez hospicjum;
 • reprezentowanie hospicjum wobec instytucji i podmiotów zewnętrznych;
 • nawiązywanie współpracy ze szpitalami, rodzinami, opiekunami chorych, itp.;
 • przygotowywanie raportów z działalności hospicjum na potrzeby organu prowadzącego, właścicieli i zewnętrznych odbiorców;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • powoływanie, zawieszanie, rozwiązywanie oddziałów i kół terenowych hospicjum oraz nadzorowanie ich działalności;
 • udzielanie świadczeń medycznych w przypadku wykonywania dodatkowo zawodu medycznego;
 • uczestniczenie w konferencjach i sympozjach związanych ze specjalizacją lekarską (jeżeli wykonuje zawód medyczny) lub związanych z zarządzaniem w służbie zdrowia;
 • nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z innymi podmiotami leczniczymi lub organizacjami.

partners

shortcut-links

 go-to-top