Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej
Kod: 134107
Liczba odwiedzin: 3335
Synteza: Dyrektor placówki opiekuńczo - wychowawczej (typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego) odpowiada za organizację i nadzór nad działaniami placówki oraz właściwe sprawowanie opieki nad dziećmi, zgodnie z poszanowaniem ich praw. Samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej podległej placówki oraz za zaistniałe zdarzenia dostosowując jej działalność do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.
Zadania zawodowe:
 • kierowanie bieżącą działalnością podległej placówki;
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów BHP, ochrony ppoż, ergonomii, ochrony środowiska, systemu HACCP;
 • organizowanie i nadzorowanie całokształtu pracy opiekuńczej, wychowawczej, terapeutycznej i dydaktycznej w placówce;
 • ustalanie i realizacja polityki finansowej placówki;
 • opracowywanie rocznych planów pracy placówki oraz planów  oddziaływań wychowawczych;
 • sprawowanie kontroli nad prawidłową działalnością placówki i ocena sposobu realizacji zaplanowanych zadań pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami;
 • nadzorowanie sprawowania właściwej opieki wychowawczej, terapeutycznej i dydaktycznej wychowanków przebywających w placówce;
 • prowadzenie właściwej polityki kadrowej, w tym nadzór nad realizacją szkoleń podległych pracowników;
 • sprawowanie nadzoru nad należytym i terminowym załatwianiem spraw przez pracowników placówki i prowadzeniem dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • właściwe dysponowanie środkami budżetowymi oraz innymi środkami finansowymi;
 • wydawanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów, instrukcji oraz poleceń służbowych dotyczących funkcjonowania placówki;
 • przedstawianie sprawozdań, analiz, wniosków, planów działań i innych opracowań dotyczących działalności placówki organom założycielskim;
 • pełnienie funkcji administratora danych w związku z realizacją zadań z zakresu informacji publicznej i bezpieczeństwa informacji;
 • współpraca z organem założycielskim, w zakresie bieżących spraw administracyjnych i finansowych wynikających z zadań statutowych placówki;
 • współpraca z organem założycielskim oraz środowiskiem lokalnym (podmiotami właściwymi w zakresie terapii; interwencji wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami rodzinnymi, podmiotami leczniczymi, itp.), w zakresie rozszerzania i podnoszenia poziomu świadczonych usług;
 • budowanie pozytywnego wizerunku podległej placówki;
 • reprezentowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej na zewnątrz.
Dodatkowe zadania zawodowe: brak

partners

shortcut-links

 go-to-top