Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik placówki wsparcia dziennego
Kod: 134105
Liczba odwiedzin: 2455
Synteza: Kierownik placówki wsparcia dziennego odpowiada za organizację i nadzór nad prawidłowym działaniem placówki; opracowuje, wdraża i monituje procedury i standardy świadczonych usług w celu zapewnienia właściwej rekrutacji oraz warunków bytowych i wychowawczych nad wychowankami. Samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenia, dostosowując bieżącą działalność placówki wsparcia dziennego do obowiązujących przepisów prawa.
Zadania zawodowe:
 • kierowanie bieżącą działalnością placówki;
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów BHP, ochrony ppoż, ergonomii, ochrony środowiska, systemu HACCP;
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją standardów bytowych, wychowawczych i dydaktycznych w placówce;
 • sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie im warunków rozwoju;
 • sporządzanie planów pracy placówki;
 • opracowanie planu finansowo-rzeczowego oraz odpowiedzialność za jego realizację i rozliczenie;
 • dysponowanie w ramach udzielonych uprawnień środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe, zgodne z obowiązującymi przepisami, wydatkowanie;
 • planowanie i organizacja zaopatrzenia materiałowo-technicznego oraz konserwacji i napraw sprzętu w placówce;
 • sprawowanie nadzoru nad mieniem placówki i prowadzenie ewidencji środków trwałych;
 • organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi placówki;
 • rozpatrywanie skarg związanych z działalnością placówki, badanie zasadność skarg oraz podejmowanie działań zapewniających ich należyte terminowe załatwienie;
 • ustalanie zakresu zadań i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy oraz nadzorowanie i ocenianie efektywności pracy podległych pracowników;
 • współpraca z rodzicami i opiekunami podopiecznych oraz zewnętrznymi partnerami;
 • budowanie pozytywnego wizerunku podległej placówki;
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości;
 • pełnienie funkcji administratora danych w związku z realizacją zadań ośrodka adopcyjnego;
 • reprezentowanie placówki wsparcia dziennego na zewnątrz.
Dodatkowe zadania zawodowe: Kierownik placówki może jednocześnie pełnić obowiązki wychowawcy.

partners

shortcut-links

 go-to-top