Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik przedszkola
Kod: 134102
Liczba odwiedzin: 2455
Synteza: Planuje, nadzoruje, koordynuje i ocenia świadczenie opieki nad dziećmi w przedszkolu.
Zadania zawodowe:
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą wychowawczą i edukacyjną przedszkola;
 • organizowanie wyposażenia przedszkola w środki dydaktyczne i wyposażenie techniczne;
 • ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizacji pracy przedszkola oraz opracowywanie arkusza organizacyjnego;
 • ustalanie i monitorowanie realizacji budżetu oraz planowanie przydziału środków przeznaczonych na płace pracowników, wyżywienie dzieci, zaopatrzenie w pomoce dydaktyczne i materiały, wyposażenie i konserwację urządzeń do zabawy oraz nauki dzieci;
 • przygotowywanie i prowadzenie posiedzeń Rady Pedagogicznej, w tym zapoznawanie Rady z planem nadzoru pedagogicznego itp.;
 • opracowywanie i realizowanie programów zapewniających wzrost rozwoju fizycznego, społecznego, emocjonalnego i intelektualnego dzieci;
 • kierowanie działaniami opiekunów dzieci w zakresie zapewniania opieki i nadzoru nad małymi dziećmi oraz nadzorowanie tych działań;
 • współpraca z lekarzem pediatrą, pielęgniarką, dietetykiem w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi;
 • rekrutowanie i przeprowadzanie adaptacji zawodowej nauczycieli i innych pracowników przedszkola;
 • zarządzanie zespołem pracowników pedagogicznych i administracyjnych, w tym ich motywowanie i ocenianie efektów pracy;
 • zapewnianie szkoleń i rozwoju zawodowego pracowników;
 • koordynowanie obsługi administracyjnej przedszkola, w tym nadzorowanie prowadzenia dokumentacji przedszkolnej w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • zapewnienie dbałości o czystość i estetykę przedszkola;
 • sprawowanie nadzoru nad organizacją imprez okolicznościowych;
 • dokonywanie przeglądu i interpretacji przepisów państwowych oraz opracowywanie procedur w celu spełnienia tych przepisów;
 • przygotowywanie i prowadzenie rejestrów i księgowości;
 • organizowanie współpracy z rodzicami i opiekunami dzieci;
 • realizowanie założeń i koncepcji opiekuńczych, wychowawczych i pedagogicznych przedłożonych przez Kuratoria Oświaty, organ prowadzący lub Radę Pedagogiczną;
 • reprezentowanie przedszkola w kontaktach z instytucjami nadzorującymi funkcjonowanie placówki;
 • zarządzanie infrastrukturą przedszkola i zapewnianie konserwacji wszystkich budynków i wyposażenia w taki sposób aby przedszkole było bezpiecznym obszarem dla dzieci, pracowników i odwiedzających;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • nadzorowanie praktyk i staży studenckich oraz staży nauczycieli stażystów, wydawanie zaświadczeń o odbytych praktykach i stażach;
 • szkolenie kadry pracowniczej;
 • budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola.

partners

shortcut-links

 go-to-top