Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik budowy
Kod: 132301
Liczba odwiedzin: 8117
Synteza:
Kierownik budowy organizuje i nadzoruje wykonanie robót budowlanych zgodnie z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem, projektem budowlanym, dokumentacją wykonawczą, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz obowiązującymi przepisami prawa i wiedzą techniczną.
Kierownik budowy wykonuje pracę o charakterze usługowym w zakresie organizacji i zarządzania procesem budowy. Celem jego pracy jest wykonanie i przekazanie inwestorowi przedmiotowego obiektu do użytkowania. Do jego zadań należy m.in. analiza projektu wykonawczego, warunków pozwolenia na budowę oraz umowy o wykonanie robót budowlanych, zezwalanie na pracę maszyn i urządzeń na budowie zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową i przepisami Urzędu Dozoru Technicznego, a także planowanie, kontrola i ocena sposobu wykonania i postępu robót realizowanych przez zespół pracowników budowlanych. Kierownik budowy koordynuje roboty brygad i podwykonawców, określa zakres prac do wykonania zgodnie z opracowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym i na bieżąco prowadzi dokumentację budowy. Zadania kierownika budowy obejmują również planowanie i kierowanie budową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sporządzenie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz przygotowanie dokumentów do zawiadomienia uprawnionych organów o zakończeniu budowy. Kierownik budowy wnioskuje i uzasadnia propozycje ewentualnych zmian projektowych, informuje o zakończeniu robót budowlanych, powiadamia inwestora o gotowości do odbioru wpisami do dziennika budowy oraz uczestniczy w odbiorze końcowym, a także organizuje i nadzoruje usunięcie ewentualnych stwierdzonych wad i usterek.
Zadania zawodowe:
 • organizowanie pracy własnej i zespołu z uwzględnieniem zasad BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska oraz rozliczanie pracy ludzi, sprzętu i harmonogramu rzeczowo-finansowego;
 • przyjmowanie i zabezpieczanie terenu budowy;
 • prowadzenie dokumentacji budowy;
 • planowanie i kierowanie budową;
 • koordynowanie zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i zapewniających ochronę zdrowia;
 • wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia zagrożenia;
 • realizowanie zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
 • zgłaszanie do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu;
 • przygotowywanie dokumentacji powykonawczej;
 • zgłaszanie robót budowlanych do odbioru;
 • uczestniczenie w czynnościach odbiorowych i zapewnianie usunięcia ewentualnych wad.
Zawód kierownika budowy obecnie wymaga wykształcenia wyższego pierwszego stopnia oraz uprawnień do kierowania robotami budowlanymi. Na podstawie regulacji z minionych lat dopuszcza się również wykształcenie średnie dla pracowników z długoletnim doświadczeniem, uprawnieniami budowlanymi i praktyką zawodową. Dla uzyskania uprawnień do kierowania budową niezbędne jest zdanie egzaminu z wiedzy teoretycznej i praktycznej w zawodzie oraz z prawa budowlanego, ustaw i rozporządzeń dotyczących budownictwa, przepisów BHP i innych obowiązujących przepisów. Pełnienie obowiązków kierownika budowy wymaga również przynależności do izby samorządu zawodowego. Wskazana jest znajomość języków obcych dla poznawania i śledzenia rozwiązań technicznych w innych krajach oraz w związku z wzajemnym uznawaniem uprawnień w krajach Unii Europejskiej.
Dodatkowe zadania zawodowe:
.

partners

shortcut-links

 go-to-top