Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik jednostki ratownictwa górniczego
Kod: 132202
Liczba odwiedzin: 1973
Synteza: Organizuje i kieruje służbami ratownictwa górniczego w zakładzie górniczym, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego lub w innym podmiocie zawodowo trudniącym się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego; planuje, koordynuje i prowadzi działania interwencyjne w każdym przypadku awarii w kopalniach głębinowych, otworowych i odkrywkowych; podejmuje działalność profilaktyczną, zmierzającą do ochrony ludzi i stanowisk pracy przed skutkami zjawisk zagrażających ich bezpieczeństwu.
Zadania zawodowe:
 • koordynowanie działań ratowniczych podejmowanych w razie zagrożenia życia lub zdrowia pracowników zakładu górniczego i innych osób znajdujących się w zakładzie górniczym oraz koordynowanie działań ratowniczych podejmowanych w razie zagrożenia ruchu zakładu górniczego powstałego na skutek różnych zagrożeń;
 • podejmowanie i prowadzenie akcji ratowniczej niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o wystąpieniu zagrożenia życia lub zdrowia pracowników zakładu górniczego, bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego lub zagrożenia bezpieczeństwa publicznego w związku z funkcjonowaniem zakładu górniczego;
 • identyfikowanie zagrożeń występujących w danym zakładzie górniczym obejmujących zagrożenia: metanowe, wybuchem pyłu węglowego, tąpaniami, pożarowe, wodne, radiacyjne naturalnymi substancjami promieniotwórczymi, wyrzutami gazów i skał oraz zagrożenie ze stron maszyn, urządzeń i instalacji;
 • opracowywanie planu ratownictwa obejmującego: organizację służb ratownictwa i służb pogotowia w zakładzie górniczym, służby zobowiązane do współpracy ze służbą ratowniczą, niezbędne wyposażenie w sprzęt ratowniczy, organizację pomocy medycznej, zasady koordynowanie działań służb ratownictwa górniczego, dokumentację prowadzenia akcji ratowniczej oraz sposób zwalczania zagrożenia pożarowego;
 • planowanie i nadzorowanie prac profilaktycznych mających na celu zapobieganie bezpośredniemu zagrożeniu bezpieczeństwa pracowników lub ruchu zakładu górniczego;
 • organizowanie w ramach jednostki ratownictwa górniczego zastępów ratowniczych i pogotowia specjalistycznego;
 • organizowanie w ramach służby ratowniczej w zakładzie górniczym: kopalnianych drużyn ratowniczych, kopalnianych stacji ratownictwa górniczego, kopalnianych punktów ratownictwa górniczego oraz zastępów dyżurujących;
 • zapewnianie służbom ratowniczym sprzętu specjalistycznego wymaganego do prowadzenia poszczególnych rodzajów akcji ratowniczych;
 • zapewnianie utrzymania zastępów ratowniczych na każdej zmianie roboczej w pełnej gotowości do podjęcia akcji ratowniczej;
 • zapewnianie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji ratowników, w tym organizowanie i prowadzenie kursów szkoleniowych z zakresu ratownictwa górniczego;
 • planowanie i koordynowanie ćwiczeń z zakresu ratownictwa górniczego;
 • wykonywanie zadań zawodowych zgodnie z przepisami określającymi zasady prowadzenia ruchu zakładu górniczego oraz prowadzenia akcji ratowniczych i wykonywania prac profilaktycznych w tym zakładzie;
 • zapewnianie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • dbanie o pozytywny wizerunek jednostki ratownictwa górniczego;
 • branie udziału w zebraniach, spotkaniach i konferencjach poświęconych tematyce ratownictwa górniczego.

partners

shortcut-links

 go-to-top