Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik działu ruchu zakładu górniczego lub zakładu
Kod: 132201
Liczba odwiedzin: 2368
Synteza: Wykonuje czynności kierownika albo zastępcy kierownika działu ruchu zakładu górniczego albo zakładu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych; organizuje i kieruje działem ruchu zakładu górniczego w zakresie: wykonywania działalności objętej koncesją, oznaczania terenu zakładu, zapewniania bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa osób przebywających w dziale ruchu zakładu górniczego, racjonalnej gospodarki złożem, ochrony elementów środowiska, ochrony obiektów budowlanych oraz zapobiegania szkodom i ich naprawy.
Zadania zawodowe:
 • ustalanie zakresu działania działu ruchu zakładu górniczego;
 • dokonywanie właściwego oraz zgodnego z przeznaczeniem doboru maszyn
  i urządzeń górniczych, materiałów oraz środków strzałowych i sprzętu strzałowego;
 • wyznaczanie osoby dozoru ruchu zakładu górniczego do wykonywania nadzoru nad prowadzeniem ruchu działu na danej zmianie albo do osobistego nadzorowania ruchu na zmianie;
 • ustalanie zasad zabezpieczenia działu na zmianach, na których ruch nie jest prowadzony, w dni wolne od pracy oraz w przypadku czasowego wstrzymania eksploatacji;
 • zapewnianie odpowiedniego nadzoru lub środków łączności, jeżeli stanowiska pracy są zajmowane przez odosobnionych pracowników;
 • opracowywanie instrukcji bezpiecznego wykonywania pracy dla stanowiska lub miejsca pracy w ruchu zakładu górniczego;
 • zawiadamianie organów nadzoru górniczego o każdym wypadku lub zagrożeniu bezpieczeństwa i życia ludzkiego;
 • zapoznawanie pracowników zakładu z obowiązującym dokumentem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników (dokument bezpieczeństwa zawierający: opis czynności wykonywanych przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy, zasady i sposób bezpiecznego wykonywania pracy, zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników, informacje o stosowaniu sprzętu ochronnego i ratunkowego) lub odpowiednią jego częścią;
 • sprawowanie nadzoru nad ogradzaniem lub oznakowaniem terenu zakładu górniczego i zabezpieczeniem miejsc niebezpiecznych;
 • określanie rodzajów prac szczególnie niebezpiecznych, które należy wykonywać pod bezpośrednim nadzorem osoby dozoru;
 • ustalenie sposobu dokumentowania wykonanych prac po zakończonej zmianie;
 • wyznaczanie zakresu i terminu robót przygotowawczych;
 • nadzorowanie zabezpieczania wyrobisk górniczych przed napływem wód;
 • nadzorowanie robót udostępniających w obrębie samego złoża lub poza jego granicami, które służą przygotowaniu danej części zasobów do eksploatacji, w tym wyznaczania pasów ochronnych;
 • ustalanie zakresu i terminu kontroli wyrobiska i zwałowisk;
 • ustalanie zasad prowadzenia robót w przypadku wykrycia artefaktów;
 • zatwierdzenie projektu technicznego eksploatacji złoża oraz technologii robót górniczych;
 • kierowanie zespołem podległych pracowników, w tym branie udziału
  w rekrutacji pracowników, bieżące przydzielanie zadań, ocenianie, motywowanie, planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników;
 • ustalanie regulaminu ochrony przeciwpożarowej;
 • przygotowanie sprawozdań oraz raportów z zakresu prowadzonych działań dla zarządu zakładu;
 • pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • kontrolowanie posiadania przez osoby zatrudnione znaczków kontrolnych lub innych identyfikatorów;
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie organizacji zakładu górniczego i wydobycia surowców mineralnych;
 • budowanie pozytywnego wizerunku zakładu na zewnątrz;
 • uczestniczenie w konferencjach i spotkaniach branżowych.

partners

shortcut-links

 go-to-top