Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym
Kod: 132104
Liczba odwiedzin: 2792
Synteza: W imieniu własnym lub w imieniu właściciela planuje, kieruje i koordynuje działalność przedsiębiorstwa produkcyjnego zatrudniającego od 10 do 49 pracujących, które zajmuje się wytwarzaniem różnego rodzaju wyrobów, półproduktów i surowców.
Zadania zawodowe:
 • określanie, realizowanie i monitorowanie strategii, polityki i planów dotyczących produkcji, w tym planowanie działalności produkcyjnej pod kątem jakości i wielkości, kosztu i dostępnego czasu produkcji oraz wymogów dotyczących niezbędnych zasobów kadrowych;
 • określanie i nadzorowanie realizacji strategii handlowej i marketingowej;
 • określanie możliwości biznesowych i ustalanie produktów, które mają być produkowane;
 • wdrażanie wymogów regulacyjnych i statutowych mających wpływ na procesy wytwarzania i środowisko naturalne;
 • nadzorowanie działania zakładu produkcyjnego i przestrzegania procedur jakości, w tym: kontrolowanie procesu produkcyjnego, pełnienie nadzoru nad działaniami zakładu, rozwiązywanie problemów natury technicznej, organizacyjnej i personalnej oraz optymalizowanie zapasów materiałów, produkcji w toku i produktu finalnego;
 • analizowanie i optymalizowanie procesów pod kątem zwiększania wydajności produkcji;
 • koordynowanie pracy na poszczególnych etapach produkcji oraz zatwierdzanie stosowanych technologii i systemów produkcyjnych;
 • planowanie i zlecenie konserwacji, napraw i modernizacji maszyn i urządzeń;
 • Zakup i nadzorowanie instalowania nowych maszyn i urządzeń;
 • przygotowywanie ewidencji produkcji i sprawozdań z produkcji;
 • sprawowanie nadzoru nad bezpiecznym prowadzeniem produkcji i pozostałej działalności przedsiębiorstwa;
 • ustalanie budżetu przedsiębiorstwa i zarządzanie nim, w tym kontrolowanie bieżących kosztów produkcji i podejmowanie właściwych działań w kierunku ich racjonalnej minimalizacji;
 • sporządzanie wyceny produkcji towarów;
 • zwiększenie efektywności poprzez wprowadzanie zintegrowanych systemów zarządzania;
 • negocjowanie i zawieranie umów z klientami i dostawcami;
 • prowadzenie lub zlecanie procesów rekrutacji, szkoleń i rozwoju zawodowego pracowników;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • przygotowywanie raportów dla właścicieli;
 • budowanie pozytywnego wizerunku firmy;
 • uczestniczenie w konferencjach i spotkaniach branżowych.

partners

shortcut-links

 go-to-top