Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Dyrektor departamentu
Kod: 121301
Liczba odwiedzin: 4255
Synteza: Odpowiada za koordynowanie całokształtu prac departamentu wchodzącego w skład urzędu zgodnie z wyznaczonym departamentowi obszarem kompetencji; odpowiada za podejmowane decyzje i rezultaty pracy departamentu; ustala wewnętrzne harmonogramy i procedury; odpowiada za politykę kadrową i informacyjną departamentu; realizuje politykę organizacji w kierowanym departamencie, zarządzanie całokształtem prac realizowanych w departamencie.
Zadania zawodowe:
 • planowanie i opracowywanie strategii pracy departamentu;
 • branie udziału w opracowaniu i akceptowanie procedur i wewnętrznych uregulowań departamentu;
 • opracowanie zadań komórek organizacyjnych wchodzących w skład departamentu;
 • nadzorowanie i koordynowanie działań operacyjnych wszystkich podległych komórek organizacyjnych;
 • podejmowanie decyzji i podpisywanie pism nie będących w wyłącznej kompetencji przełożonych;
 • reprezentowanie przełożonych w sprawach należących do zakresu zadań departamentu;
 • podejmowanie decyzji wewnętrznych w sprawach dotyczących bieżącego funkcjonowania departamentu;
 • podejmowanie działań na rzecz podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji pracowników departamentu;
 • przygotowywanie planów działania i planów finansowych urzędu w części dotyczącej departamentu;
 • pełnienie nadzoru nad realizacją wydatków dokonywanych na wniosek departamentu;
 • pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych przez pracowników departamentu;
 • opracowywanie oraz wdrażanie zmian organizacyjnych w ramach departamentu;
 • kierowanie podległym zespołem pracowników;
 • dokonywanie bieżącego podziału czynności pomiędzy kadrę kierowniczą i pracowników departamentu, w tym określanie zakresu uprawnień i kompetencji zastępców dyrektora oraz zakresu zadań pracowników;
 • w razie potrzeby upoważnienie innego pracownika departamentu do podejmowania decyzji oraz podpisywania pism;
 • występowanie z wnioskami dotyczącymi zatrudniania, zwalniania, awansowania i nagradzania pracowników departamentu;
 • bieżące kontrolowanie realizacji zadań i akceptowanie pod względem merytorycznym i formalnym dokumentów przygotowanych przez pracowników departamentu;
 • pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników departamentu przepisów i zasad archiwizacji dokumentów;
 • podejmowanie działań w ramach kontroli zarządczej dla zapewnienia realizacji celów i zadań departamentu w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy;
 • wykonywanie zadań i czynności zleconych przez przełożonych;
 • podejmowanie działań w ramach indywidualnych upoważnień przełożonych;
 • branie udziału w spotkaniach, naradach i konferencjach dotyczących merytorycznych zadań departamentu;
 • współpracowanie z przełożonymi oraz pozostałymi departamentami funkcjonującymi w ramach urzędu;
 • reprezentowanie departamentu w kontaktach wewnętrznych w ramach urzędu;
 • reprezentowanie departamentu w kontaktach zewnętrznych;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • utrzymywanie relacji z otoczeniem organizacji;
 • budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy;
 • tworzenie proefektywnościowej kultury organizacyjnej.

partners

shortcut-links

 go-to-top