Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Dyrektor generalny
Kod: 112007
Liczba odwiedzin: 9221
Synteza: Zarządza i koordynuje pracę całego przedsiębiorstwa/ organizacji; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów krótko-, średnio- i długoterminowych; tworzy wizję i strategię przedsiębiorstwa/ organizacji oraz kontroluje stopień wykonania celów.
Zadania zawodowe:
 • zarządzanie całością działalności przedsiębiorstwa/ organizacji;
 • zapewnianie funkcjonowania i ciągłości pracy przedsiębiorstwa (organizacji), warunków jego działania i organizacji pracy;
 • planowanie i opracowywanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa (organizacji) w krótkim, średnim i długim okresie;
 • opracowywanie oraz wdrażanie zmian organizacyjnych służących rozwojowi przedsiębiorstwa lub dostosowujących przedsiębiorstwo do warunków rynkowych;
 • nadzorowanie i koordynowanie działań operacyjnych wszystkich działów
  i podległych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład organizacji;
 • kierowanie podległym zespołem menedżerów i pracowników wykonawczych;
 • optymalizowanie i zarządzanie zasobami i kosztami firmy, w tym kapitałem ludzkim oraz zasobami materialnymi;
 • sprawowanie nadzoru nad właściwym gospodarowaniem mieniem przedsiębiorstwa (organizacji), zlecaniem usług, dokonywaniem zakupów oraz prowadzeniem ewidencji majątku przedsiębiorstwa;
 • nadzorowanie realizacji budżetu całego przedsiębiorstwa (organizacji);
 • sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem kontroli i audytu wewnętrznego;
 • nadzorowanie jakości pracy całego przedsiębiorstwa/ organizacji;
 • kreowanie i dbanie o utrzymanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa (organizacji);
 • realizowanie celów finansowych postawionych przez zarząd;
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa, w ramach posiadanych upoważnień,
  w stosunkach z pracownikami i otoczeniem;
 • utrzymywanie relacji z otoczeniem biznesowym przedsiębiorstwa (organizacji);
 • sprawowanie nadzoru nad zapewnianiem przestrzegania przepisów
  o tajemnicy ustawowo chronionej oraz tajemnicy przedsiębiorstwa (organizacji);
 • doskonalenie własnych kompetencji;
 • sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpiecznego środowiska pracy oraz przestrzeganiem tajemnicy służbowej, zasad etyki zawodowej oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • utrzymywanie relacji z instytucjami rynku pracy, instytucjami edukacyjnymi oraz innymi instytucjami otoczenia biznesu;
 • budowanie wizerunku przedsiębiorstwa/organizacji na zewnątrz.
 • branie udziału w konferencjach i spotkaniach branżowych i specjalistycznych.

partners

shortcut-links

 go-to-top