Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Dyrektor do spraw energetyki
Kod: 112003
Liczba odwiedzin: 2793
Synteza: Opracowuje, wdraża i sprawuje nadzór nad realizacją strategii zarządzania energią w organizacji oraz kontroluje jej skuteczność; kontroluje i nadzoruje pracę działu odpowiedzialnego za zarządzanie energią w organizacji; bierze udział w opracowaniu strategii inwestycyjnych w zakresie planowania zużycia i zapewniania energii; monitoruje rynek dostawców energii i operatorów sieci przesyłowych pod kątem optymalizacji kosztów dostaw mediów energetycznych; współpracuje z działem produkcji i planowania w zakresie planowania potrzeb energetycznych przedsiębiorstwa; nawiązuje i nadzoruje współpracę z zewnętrznymi dostawcami energii.
Zadania zawodowe:
 • planowanie i zarządzanie całokształtem procesów pozyskiwania, produkcji, dystrybucji i wykorzystania mediów energetycznych w organizacji z uwzględnieniem konieczności zwiększania efektywności energetycznej;
 • wdrażanie i rozwijanie zintegrowanego systemu zarządzania energią w oparciu o normę ISO 50001 lub system zarządzania środowiskowego, według normy ISO 14001 wraz z certyfikacją;
 • prowadzenie procesu planowania energetycznego oraz współpraca w tym zakresie z zarządem i poszczególnymi działami organizacji;
 • organizowanie audytów energetycznych, mających na celu przeprowadzenie obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii i informacji o pozytywnych i negatywnych oddziaływaniach na środowisko;
 • identyfikowanie obszarów znaczącego wykorzystania energii i możliwości poprawy efektywności energetycznej organizacji, w tym określanie wskaźników wyniku energetycznego, będących punktem odniesienia dla określania efektywności energetycznej podejmowanych działań;
 • planowanie nakładów inwestycyjnych niezbędnych do realizacji strategii zarządzania energią oraz programów energetycznych;
 • opracowywanie, wdrażanie oraz monitorowanie programów energetycznych i systemów zarządzania energią, a także koordynowanie prac wszystkich działów organizacji zaangażowanych w proces wdrażania programu energetycznego i raportowanie rezultatów zarządowi;
 • raportowanie wskaźników wyniku energetycznego do zarządu oraz instytucji pełniącej rolę regulatora;
 • nadzorowanie i kierowanie projektami inwestycyjnymi i modernizacyjnymi oraz pracami związanymi z budową instalacji, sieci i urządzeń energetycznych w firmie,
 • nadzorowanie dokonywania uzgodnień technicznych oraz prowadzenie negocjacji z operatorami sieci energetycznych;
 • zapewnianie nadzoru nad stanem technicznym instalacji, sieci i urządzeń energetycznych w organizacji, w tym nadzorowanie rozliczeń zużycia energii, zapewnianie monitorowania i raportowania zużycia energii oraz stanu zasilania z sieci;
 • optymalizowanie instalacji energetycznych na terenie organizacji pod kątem wdrażania rozwiązań nakierowanych na zmniejszenie zużycia energii, minimalizowania szkodliwego wpływu na środowisko naturalne oraz zapewnianie ciągłości dostaw mediów na wydziały produkcyjne;
 • planowanie, wdrażanie i nadzorowanie działania systemów informatycznych służących do zarządzania energią w organizacji;
 • bieżące kierowanie zespołem lub działem do spraw zarządzania energią;
 • identyfikowanie potrzeb pozyskania zewnętrznego wsparcia technicznego lub eksperckiego w zakresie zarządzania energią w organizacji, w tym pozyskiwanie zewnętrznych podmiotów świadczących tego rodzaju usługi;
 • opracowywanie sprawozdań z zakresu gospodarki energetycznej;
 • uczestniczenie w opracowaniu budżetu organizacji w części dotyczącej kosztów mediów energetycznych;
 • zapewnianie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • przeprowadzanie szkoleń w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej;
 • budowanie pozytywnego wizerunku firmy;
 • udział w konferencjach i spotkaniach branżowych.

partners

shortcut-links

 go-to-top