Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Oficer zawodowy Sił Zbrojnych
Kod: 011001
Liczba odwiedzin: 2015
Synteza: Oficer zawodowy sprawuje funkcję dowódczą, przywódczą i menedżerską na stanowiskach służbowych we wszystkich jednostkach wojskowych w ramach Sił Zbrojnych RP oraz jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej (w kraju i poza granicami państwa) zgodnie z posiadanym stopniem wojskowym od porucznika, do stopnia generała (admirała) oraz zaszeregowaniem dla stanowiska służbowego, na które został wyznaczony.
Zadania zawodowe:
 • określanie (w ramach kompetencji), potrzeb Sił Zbrojnych RP w zakresie wsparcia ich przez pozamilitarną część systemu obronnego państwa;
 • zapewnienie współdziałania Sił Zbrojnych RP z siłami sojuszniczymi w planowaniu i prowadzeniu działań wojennych i misji pokojowych;
 • dowodzenie podległą jednostką, oddziałem, pododdziałem w działaniach bojowych oraz w warunkach pokojowego funkcjonowania wojska;
 • uruchamianie procesów osiągania wyższych stanów gotowości bojowej i kierowanie ich przebiegiem;
 • pełnienie zawodowej lub kontraktowej służby wojskowej w kraju oraz poza granicami państwa;
 • wywieranie wpływu na skuteczność oraz sprawność działań wojskowych jednostki, oddziału, pododdziału lub całej formacji;
 • dbanie o utrzymanie wysokiego morale wojska;
 • podejmowanie działań oraz organizowanie i kierowanie akcją, w przypadku sytuacji nadzwyczajno-kryzysowych określonych w przepisach o wojskowych organach porządkowych;
 • przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej z zakresu obronności Sił Zbrojnych RP oraz sił sojuszniczych;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących obronności, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • budowanie pozytywnego wizerunku podległej jednostki lub formacji;
 • reprezentowanie podległej jednostki lub formacji na zewnątrz;
 • uczestniczenie w manewrach i naradach wojskowych oraz szkoleniach specjalistycznych i ogólnowojskowych itp.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • sprawowanie funkcji specjalistyczno-wojskowych typowych dla lekarzy, prawników, nauczycieli akademickich itp.;
 • wykonywanie innych zadań określonych w instrukcjach oraz nakazanych przez Ministra Obrony Narodowej, Szefa Sztabu Generalnego RP lub dowódcę jednostki wojskowej i egzekwowanie rozkazów (poleceń), w stosunku do żołnierzy, będących podwładnymi.

partners

shortcut-links

 go-to-top