Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Adres urzędu: Powiatowy Urząd  Pracy w Pucku, 84 – 100 Puck, ul. Elizy Orzeszkowej 7
 
Powiat: pucki
 
Województwo: pomorskie
 
Kraj: Polska
 
 
Adres email: gdpu@praca.gov.pl
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP:

1.      /PUP_PUCK/SkrytkaESP (tryb UPP);
                                              
2 .    /PUP_PUCK/skrytka (tryb UPD);
 
Książka telefoniczna:
 
CENTRALA: (58) 774 31 71; (58) 774 31 61;
(58) 673 24 73; (58) 673 02 04; (58) 673 10 24;
 
Faks:          (58) 765 67 99 
SEKRETARIAT:  (58) 765 67 20; (58) 765 67 11
 
Udzielanie informacji w sprawach:

POŚREDNICTWA PRACY (DORADCY KLIENTA)                                58 765 67 41
DORADZTWA ZAWODOWEGO                                                          58 765 67 21
ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW                                                   58 765 67 42
EWIDENCJI OSÓB BEZROBOTNYCH                                                58 765 67 43
ZAŚWIADCZEŃ                                                                                 58 765 67 34
SZKOLEŃ                                                                                          58 765 67 23
STAŻY                                                                                               58 765 67 36

DOTACJI                                                                                           58 765 67 19

Poszczególne komórki organizacyjne:

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ-USŁUGI RYNKU PRACY
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ-INSTRUMENTY RYNKU PRACY 
REFERAT ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY                                
REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY
DZIAŁ EWIDENCJI, ŚWIADCZEŃ I INFORMACJI

Przyjmowanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Zgodnie z art. 14 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, doręczanego środkami komunikacji elektronicznej".
Uczestnikiem e-postępowania mogą być osoby posługujące się:
  1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  2. podpisem zaufanym,
  3. podpisem osobistym (nowe dowody osobiste),
  4. innym uwierzytelnieniem umożliwiającym uzyskanie potwierdzenia pochodzenia
    i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.
 
Zgodnie z art. 63 § 2 k.p.a. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
Wymagania, jakie musi spełniać dokument elektroniczny zawierający podanie strony, określa art. 63 k.p.a. § 3a k.p.a. Zgodnie z jego treścią dokument taki powinien być uwierzytelniony za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznegopodpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia
i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

Doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest możliwe w trzech przypadkach (art. 391 k.p.a.):
1)  gdy strona złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej,

2)  gdy strona lub inny uczestnik postępowania wystąpił do organu administracji publicznej z wnioskiem o przesyłanie pism za pomocą poczty elektronicznej.

3)  gdy strona (inny uczestnik postępowania)  wyraziła zgodę na doręczanie pism w taki sposób.

Reasumując, zwykły email bez właściwego uwierzytelnienia nadawcy nie stanowi dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie
z art. 39
1 k.p.a. organ nie ma możliwości wezwania drogą elektroniczną takiej osoby do uzupełnienia braków formalnych nieprawidłowego pisma elektronicznego.
 

partners

shortcut-links

 go-to-top